تیر چهارگوش
کاربرد: در سیستم های تیر برق قدیمی تر تیر های برق چهارگوش مقطع مربع کاربرد دارد. همچنین یکی از روش های ساخت شمع بتنی که مرکز آن هم پر می باشد،به همین صورت است. برای ساخت تیر های برق چهارگوش مقطع مربع یک قالب سنگین داریم که در آن امکان ساخت چند تیر برق به صورت همزمان و یک محفظه برای بخاردهی وجود دارد . همچنین همانطور که گفته شد می توان با تغییرات کوچکی به جای تیر های برق چهارگوش مقطع مربع، شمع بتنی مقطع مربع توپر داشته باشیم. تیر های برق چهارگوش مقطع مربع عموما در کشورهای همسایه ایران از جمله ترکمنستان استفاده می شوند.